Statut

Rozdział I : Przepisy ogólne

§1
Koło działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Koła Naukowego Chemików i zwane jest dalej Kołem.
§2
Koło działa przy Instytucie Chemii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku w sposób niesprzeczny z Ustawą o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu w Białymstoku.

Rozdział II :Cele i płaszczyzny działania

§3
Celami działalności Koła są: Pogłębianie wiedzy przyrodniczej studentów ze szczególnym naciskiem na nauki chemiczne poprzez: organizację odczytów, referatów naukowych i spotkań z przedstawicielami świata nauki, wdrażanie studentów do pracy naukowej, organizację wyjazdów członków Koła na konferencje i zjazdy naukowe, współpracę z kołami naukowymi innych uczelni, współpracę z Sekcją Studencką Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Organizację życia kulturalnego swoich członków. Ogólną działalność dla dobra Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.

Rozdział III: Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki

§4
Członkami Koła mogą być studenci lat I-V wszystkich kierunków studiów; przyjęcia dokonuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
§5
Członkowie Koła mają prawo do: Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i składania wniosków dotyczących spraw statutowych, wyboru władz oraz bieżącej działalności Koła. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła. Uzyskiwania informacji na temat działalności Koła. Udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez Koło.
§6
Obowiązkiem członków jest: Przestrzeganie statutu, uchwał i zarządzeń władz Koła. Czynny i systematyczny udział w pracach Koła. Regularne opłacanie składek członkowskich. Dbanie o dobre imię Koła i popularyzacja działalności Koła wśród studentów.
§7
Skreślenie z listy członków Koła następuje przez: Pisemną rezygnację złożoną na ręce Zarządu. Ukończenie studiów. Skreślenie z listy studentów. Wykluczenie przez Zarząd za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Koła.

Rozdział IV: Władze Koła

§8
Władzami Koła są: Walne Zgromadzenie Koła. Zarząd Koła.
§9
Najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, powiadamiając o jego terminie i miejscu wszystkich członków.
§10
Nad prawidłowością pracy Koła czuwa opiekun lub opiekunowie będący pracownikami Instytutu Chemii. Opiekunów powołuje Dziekan Wydziału po uzgodnieniu z Zarządem Koła; Zarząd Koła w porozumieniu z jego członkami może wystąpić z wnioskiem o zmianę opiekunów.

Rozdział V: Walne Zgromadzenie

§11
Wszystkie decyzje Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów (50%+1) przy obecności co najmniej 50% członków Koła.
§12
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: Wybór Zarządu. Odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków. Podejmowanie uchwał dotyczących zmian statutu. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Koła. Ustalanie wysokości składki członkowskiej. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Koła.

Rozdział VI: Zarząd

§13
Zarząd składa się z: Prezesa Wiceprezesa Sekretarza Skarbnika
§14
Do kompetencji Zarządu należy: Kierowanie działalnością Koła. Zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zgromadzeń. Realizacja celów statutowych Koła i uchwał Walnego Zgromadzenia. Reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu. Przyjmowanie nowych członków Koła.
§15
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Zarządu.

Rozdział VII: Finanse

§17
Środki finansowe konieczne do wypełniania działalności statutowej Koła pochodzą od Władz Wydziału, ze składek członkowskich oraz z działalności zarobkowej Koła. Koło może prowadzić działalność zarobkową, jeśli dochód przeznaczony jest na jego działalność statutową; wypracowane przez członków środki przekazywane są na konto Uczelni na podstawie umów zawieranych przez Uczelnię.

Uchwalono na Walnym Zebraniu NKCh 26 lutego 2001 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz